အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Thursday, June 11, 2009

သိထားအပ္ေသာ ၾသဝါဒ

ေလာကၾကီးမွာ ေနရတာ….. မိုက္တာလြယ္လ်က္…… လိမၼာခက္….
ပစၥည္းဥစၥာ ေငြေၾကးမွာ….. ျဖဳန္းတာလြယ္လ်က္….. အရခက္…..
ေရာင္းတာဝယ္တာ အရာရာ….. ဝယ္တာလြယ္လ်က္……အေရာင္းခက္…
ဒါန သီလ ဘာဝနာ….. ေဟာတာလြယ္လ်က္….. အက်င္႔ခက္….
ဘာသာတရား လြန္ေပါမ်ား….. မွားတာလြယ္လ်က္…..အမွန္ခက္…
အခ်င္းခ်င္းဟာ မုန္းဖို႔ရာ….. အလြန္လြယ္လ်က္…… ခ်စ္ဖုိ႔ခက္….
အျမဳိ႕ျမိဳ႕အရြာရြာ နို္င္ငံတကာ….. လူၾကီးလုပ္တာလြယ္လ်က္…… အစီမံခက္….
၉၆ျဖာ ေဘးေရာဂါ…… ရတာလြယ္လ်က္…….ကုဖို႔ခက္…..
ဂုဏ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွာၾကရာ….. ရလာပါလ်က္…… အထိန္းခက္……..။

(မေကြးျမိဳ႕ ေအာင္ေျမရတနာ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ ၾသဝါဒ)

No comments: