အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Sunday, July 19, 2009

စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဆိုသည္မွာ…..

မိမိကိုယ္မိမိ ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟု သတ္မွတ္ရုံမွ်ျဖင္႔ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ျဖစ္နိုင္မည္မဟုတ္ေပ။ ဘာသာတရားဟူသည္ ခိုင္မာေသာယုံၾကည္မွဳေပၚ အေျခခံလ်က္ အေျပာနွင္႔မဟုတ္၊ လက္ေတြ႕ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္နိုင္ပါသည္။

ခိုင္မာေသာယုံၾကည္မွဳ..
စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာတည္းဟူေသာ ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကြယ္ရာ၊ အားထားရာ၊ ယုံၾကည္ရာအျဖစ္ ရုိရုိေသေသ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္သင္႔ပါတယ္။ ရတနာသုံးပါးမွ အပ၊ အျခားေသာ ၃၇မင္း နတ္မ်ား၊ ဘုိးေတာ္မ်ား၊ မယ္ေတာ္မ်ားကို ကုိးကြယ္ရာအျဖစ္ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္မည္ဆိုပါက၊ သရဏဂုံပ်က္စီးလ်က္ ဗုဒၶဘာသာဝင္အျဖစ္ သတ္မွတ္၍ မရနိုင္ေတာ႔ေပ။ ထုိ႔ျပင္ ေဗဒင္၊ ယၾတာ၊ အင္း၊လက္ဖြဲ႕၊ဂါထာ၊မႏၱန္ စသည္မ်ားကို ယုံယုံၾကည္ၾကည္ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ပါကလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္ဟု မေခၚဆိုနိုင္ေတာ႔ေပ။

အေျပာနွင္႔မဟုတ္၊ လက္ေတြ႕လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွဳ…
အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားသည္ မိမိကိုယ္မိမိ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ပါဟု သတ္မွတ္္ေနေသာ္လည္း၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမမ်ားကို လက္ေတြ႕တြင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္မွဳမရွိၾကေပ။

ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး ဦးခ်စရာမလုိ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို လုိက္နာဖုိ႔သာ အဓိကဟု ေၾကြးေၾကာ္ေနၾကေသာ္လည္း၊ လက္ေတြ႕တြင္မူ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို လုိက္နာရန္မဆိုထားနွင္႔၊ ျမတ္စြာဘုရားကိုေတာင္ ယုံၾကည္မွဳမရွိ၊ သံသယနွင္႔ ဆည္းကပ္ၾကသည္ကို ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ ထုိသို႔ေသာ လူမ်ားနွင္႔ နွိဳင္းစာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို သံသယမရွိ၊ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ ဦးခ်ေနသူကသာလွ်င္၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆုံးအမကို အခ်ိန္ျပည္႔မလုိက္နာနုိင္ေသာ္လည္း၊ ရွိခိုးပူေဇာ္ေနေသာ အခုိက္အတန္႔တြင္ ငါးပါးသီလလုံျခဳံလ်က္၊ ကုသိုလ္မ်ားစြာနဲ႔ အခ်ိန္ပိုင္း စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါတယ္။

စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ေစရန္……..
၁) ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာစေသာ ရတနာသုံးပါးကို သံသယမရွိ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ အားထားသူ ျဖစ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

၂) မိမိျပဳေသာ အေၾကာင္းတရား - အေကာင္းအဆိုး မွန္သမွ်ေၾကာင္႔ အက်ိဳးတရား - ေကာင္းက်ိဳး၊ဆုိးက်ိဳးကို ရရွိစံစား၊ ခံစားေစနိုင္သည္ဟူေသာ ကံ-ကံ၏အက်ိဳးကို အၾကြင္းမဲ႔ ယုံၾကည္ဖို႔လည္းလိုအပ္ပါတယ္။

၃) ကာယကံ၊ ဝဇီီကံ၊ မေနာကံတည္းဟူေသာ ကံသုံးပါးကို စင္ၾကယ္ေစရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္တတ္ဖို႔နွင္႔ ငါးပါးသီလကို တတ္နိုင္သမွ် အစဥ္အျမဲ လုံျခဳံေအာင္ထိန္းသိမ္းဖုိ႔လည္း လုိအပ္ပါတယ္။

အထက္ပါ အခ်က္သုံးခ်က္စလုံးနွင္႔ ျပည္႔စုံမွသာလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္တစ္ေယာက္အျဖစ္ သတ္မွတ္နုိင္ပါသည္။ ထိုသုိ႔မဟုတ္ပါက အေယာင္ေဆာင္ အမည္ခံသာလွ်င္ ျဖစ္နုိင္ေပမည္။