အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Monday, October 4, 2010

အသိ+သတိ

အသိပညာ မ်ားေသာ္ျငားလည္း
မုိက္မဲေကာက္က်စ္ အေမွာင္ထုဝယ္
ေလာဘ ေဒါသ သံသရာတြင္း
ဝဲစုပ္လည္လည္ ငါမာနနွင့္
မျမင္ေမာဟ မရွိလိမၼာ...
သိေလဟန္နွင့္ ဟန္ေဆာင္ေလာက
လြန္ၾကြယ္ဝ၏ ထိုထိုဘဝ
ေပါမ်ားလွ။

မေကာင္းမွဳေရွာင္ ေကာင္းမွဳေဆာင္ဟု
တြင္တြင္ေျပာၾကား လွ်ာနွဳတ္ဖ်ားဝယ္
လက္ေတြ႔ဘဝ မက်င့္သုံးၾက
ပါးစပ္တရား လက္ကားရားႏွင့္
မရွိသတိိ မသိသာသနာ
တတ္ေလဟန္နွင့္ အတုအေယာင္
ေပါၾကြယ္ဝ၏ ထိုထိုအတန္းအစား
လြန္မ်ားလွ။

အသိသာရွိ သတိမရွိ
ေကာက္က်စ္စိတ္ထားညံ့...
သတိသာရွိ အသိမရွိ
လူလိမ္ခံရတတ္...
အသိႏွင့္သတိ တန္းတူမွ်
သာသနာေကာင္းက်ိဳးရ။ ။
.