အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Tuesday, September 29, 2009

ဆရာေကာင္း၏ အဂၤါလကၡဏာမ်ား...

ဆည္းကပ္သင္႔ေသာ ဆရာေကာင္း၏ အဂၤါလကၡဏာမ်ားမွာ..
ရုိေသ ခ်စ္ထိုက္၊ ခ်ီးမြမ္းထိုက္နွင္႔
လြဲမိုက္ဆုံးမ၊ ေမးသမွ်ခံ
ဓမၼံနက္နဲ၊ ေဟာနိုင္ျမဲ
က်ိဳးနည္းမတန္း၊ ခုနွစ္ခန္းနွင္႔
ျပည္႔လွ်မ္းညီညာ၊ ဤဆရာ
ေဖြရွာတပည္႔ခံ။
(မန္လည္ဆရာေတာ္ဘုရား ဖြဲ႔ဆိုခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

၁) ရုိေသထိုက္ေသာ ဂုဏ္ေလးပါးနွင္႔ျပည္႔စုံျခင္း
၂) ခ်စ္ခင္ထိုက္ေသာ ဂုဏ္ေလးပါးနွင္႔ျပည္႔စုံျခင္း
၃) ခ်ီးမြမ္းထုိက္ေသာ ဂုဏ္ေလးပါးနွင္႔ျပည္႔စုံျခင္း
၄) မိမိ၏လြဲမွားမွဳ၊ မိုက္မဲမွဳကို ဆုံးမျခင္း
၅) မိမိေမးသမွ်ကို ေျဖဆိုနုိင္ျခင္း
၆) နက္နဲေသာ ဓာတ္၊ ပရမတ္၊ သစၥာတရားမ်ားကို ေဟာၾကားနုိင္ျခင္း
၇) အက်ိဳးနည္းေသာ အလုပ္မ်ားကို တားျမစ္၍ အက်ိဳးရွိေသာအလုပ္မ်ားကုိ ညႊန္ျပနုိင္ျခင္း

ဂုဏ္ေလးပါး -
၁) ဒါန - ေလာဘမၾကီးဘဲ ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲသူ ျဖစ္ရမည္။
၂) ေပယ်ဝိဇၨ - ေဒါသမၾကီးဘဲ ေမတၱာနွင္႔ ယွဥ္သည္႔ ခ်စ္ခင္ဖြယ္ရာစကားရွိရမည္။
၃) အတၱစရိယာ - တပည္႔တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးကို က်င္႔ေဆာင္ရမည္။
၄) သမာ
နတၱတာ - မနွိမ္႔ခ်ဘဲ ပုံမွန္တန္းတူ ဆက္ဆံရမည္။

(အရွင္ဇဝန - ေမတၱာရွင္၏ ဆရာေကာင္းကို ရွာေဖြျခင္းစာအုပ္မွ ေကာက္နွဳတ္ခ်က္)

.

Sunday, September 27, 2009

ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔…..

လူဆုိသည္မွာ ေသတစ္ေန႔ ေမြးတစ္ေန႔တည္းသာ ရွိပါသည္။ ေမြးေန႔ဆုိသည္မွာ ေမြးေသာေန႔ တစ္ေန႔တည္းကိုသာ ဆုိလိုျပီး ေသေန႔ဆိုသည္မွာလည္း ေသေသာေန႔ တစ္ေန႔တည္းကိုသာ ေခၚဆိုနိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အမ်ားစုေသာ လူတို႔သည္ နွစ္စဥ္နွစ္တုိင္း ေမြးေန႔ပြဲဆိုျပီး က်င္းပေလ႔ အသိအမွတ္ျပဳေလ႔ ရွိေနၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ ေမြးေန႔ဟု ေခၚဆိုမည္႔အစား ေသရမည္႔ေန႔ နီးလာျခင္းေၾကာင္႔ ေသေန႔ဟု သတ္မွတ္သင္႔ပါသည္။

ေသျခင္းတရားဟူသည္ အသက္ၾကီးငယ္ ရာထူးအၾကီးအေသး ခ်မ္းသာဆင္းရဲ အဆင္႔အတန္း မခြဲျခား မည္သူမဆို အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတုိင္းမွာ လူတုိင္း ၾကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ မိမိျပဳခဲ႔ေသာ ကုသိုလ္ကံ အကုသိုလ္ကံ အလုိက္ ေသျခင္းတရားကို ရင္ဆုိင္ရေလ႔ရွိပါသည္။ ေသျခင္းတရားကို ေရွာင္လႊဲနိုင္ေသာ သက္ရွိဟူ၍ ဤေလာကတြင္ မရွိေပ။

တရားအရွိနွင္႔ တရားအသိ…
တခ်ိဳ႕ေသာလူမ်ားသည္ တရားဟူသည္ ရွာမွ ရမည္ဟု ယုံမွတ္မွားေနၾကပါသည္။ အမွန္စင္စစ္ တရားဟူသည္ ေဝးေဝးလံလံရွာေနစရာ မလုိအပ္ေပ။ မိမိ၏ မေနာစိတ္အတြင္း၌ တည္ရွိေနေပသည္။

ပင္ကုိယ္ စိတ္အရင္းခံ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ရွိသူမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာ တရားမ်ားကို နာယူလုိက္သည္နွင္႔ အသိဥာဏ္ အလင္းေပါက္ကာ ပိုမိုျမင္႔ျမတ္ေသာ စိတ္ေနစိတ္ထားျဖင္႔ ေလာကီေကာင္းက်ိဳးသာမက သံသရာေကာင္းက်ိဳးအတြက္ပါ ျဖည္႔ဆည္းက်င္႔ၾကံၾကပါသည္။ ရုိးသားမွဳအရင္းခံေသာ စိတ္ထားရွိသူမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ အသိဥာဏ္မျပည္႔စုံ၍ ၾကန္႔ၾကာမွဳ ရွိေသာ္ျငားလည္း ယုံၾကည္မွဳအရင္းခံကာ အရွိမွ အသိ၊ အသိမွ အက်င္႔သုိ႔ အလြယ္တကူ ကူးေျပာင္းနုိင္ၾကပါသည္။

သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ မရွိသူမ်ားသည္ စစ္မွန္ေသာတရားမ်ားကို အလြယ္တကူ နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း ယုံၾကည္မွဳမရွိ ေကာက္က်စ္ေသာ စိတ္ထားမ်ားျဖင္႔ သံသယဝင္ ယုံမွတ္မွား အယူမွားမ်ားျဖင္႔ အသိမွ အရွိသို႔ပင္ မတက္လွမ္းနိုင္ၾကေပ။ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားဓမၼစာေပမ်ားကို ျဖည္႔စြက္ျပင္ဆင္ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင္႔ သံသရာေခ်ာက္အတြင္း ဆင္းသက္သည္အထိ အသိဥာဏ္အေမွာင္ဖုံး အဆုံးမရွိ မိုက္မဲလ်က္ရွိေနၾကပါသည္။

သိျပီးမွက်င္႔…
တရားေသာစိတ္ဓာတ္၊ တနည္းအားျဖင္႔ကုိယ္ခ်င္းစာတရားရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားအေနနွင္႔ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ သိေအာင္ အရင္ဆုံး ၾကိဳးစားသင္႔ပါသည္။ သို႔မွသာ က်င္႔ၾကံမွဳ လြယ္ကူျပီး ခက္ခဲၾကန္႔ၾကာမွဳမွ ကင္္းေဝးကာ သံသရာစက္ဝုိင္းမွ အျမန္ဆုံး ထြက္ေျမာက္နို္င္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရွိေအာင္လုပ္ျပီးမွ က်င္႔သင္႔ပါတယ္…..
အသိဥာဏ္နွင္႔ ျပည္႔စုံေသာ္လည္း သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္အရင္းခံမရွိေသာ ေကာက္က်စ္မွဳ မတရားမွဳ ကိုယ္ခ်င္းစာတရားမရွိေသာလူမ်ား တရားက်င္႔မည္ ဆိုပါက မိမိ၏ စိတ္ဓာတ္ကို အရင္ဦးဆုံး သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ျဖစ္ေအာင္ သီလ သမာဓိနွင္႔ ျပည္႔စုံေစရန္ အေလ႔အက်င္႔ ဦးစြာ ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္၊ သူေတာ္ေကာင္းအမူအက်င္႔မ်ားနွင္႔ တရားက်င္႔ၾကံအားထုတ္မွသာလွ်င္ သုံးဆယ္႔တစ္ဘုံမွ လြတ္ေျမာက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ တရားအရွိနွင္႔ တရားအသိ တစ္ထပ္တည္းက်ျပီး သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ စသည္႔ မဂၢင္ရွစ္ပါး အက်င္႔တရားမ်ားနွင္႔ ျပည္႔စုံျပီဆုိပါက မိမိအလိုရွိရာ ပန္းတိုင္သုိ႔ မပင္မပန္း လြယ္လင္႔တကူ သြားေရာက္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အလုပ္နွစ္မ်ိဳး၊ စိတ္နွစ္မ်ိဳး
ေလာကတြင္ တရားအလုပ္နွင္႔ မတရားအလုပ္ တနည္းအားျဖင္႔ ကုသိုလ္အလုပ္နွင္႔ အကုသိုလ္အလုပ္ဟု နွစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ရွိပါသည္။ ကာယကံ၊ ဝစီကံ၊ မေနာကံဟူ၍ ကံသုံးပါး ရွိေသာ္ျငားလည္း၊ မေနာကံတည္းဟူေသာ စိတ္အလုပ္သည္သာလွ်င္ အဓိက က်ပါသည္။ စိတ္တြင္လည္း ကုသုိလ္စိတ္နွင္႔ အကုသိုလ္စိတ္ နွစ္မ်ိဳးသာလွ်င္ ရွိပါသည္။

မည္သည္႔အလုပ္မဆို ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ စိတ္က အရင္ၾကံစည္စိတ္ကူးျပီးမွသာလွ်င္ လက္ေတြ႕ေျပာဆုိ လုပ္ကိုင္ၾကရပါသည္။ မိမိစိတ္ကမပါပဲ ခိုင္း၍ လုပ္ရပါသည္၊ ေၾကာက္၍လုပ္ရပါသည္ဟု ဆင္ေျခေပး ကာကြယ္တတ္ၾကေသာ္လည္း၊ ယင္း ေၾကာက္စိတ္သည္ပင္လွ်င္ အကုသိုလ္စိတ္ျဖစ္ေနပါသည္။ အမွန္တရားကို ကိုးကြယ္တတ္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ရွိသူ ျဖစ္မည္ဆုိပါက၊ မိမိ္အသက္သာလွ်င္ အေသခံမည္၊ မည္သည္႔ အကုသုိလ္အလုပ္ကိုမွ် ၾကံစည္စိတ္ကူးေတာ႔မည္ မဟုတ္ေပ။

စစ္မွန္ေသာသူေတာ္ေကာင္း ဟူသည္ ေလာကေကာင္းက်ိဳးကို ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ကာကြယ္ခဲ႔ေသာ ဘုရားေလာင္း၏ ပါရမီျဖည္႔ က်င္႔စဥ္ကို မလြဲမေသြ လိုက္နာေလ႔ရွိၾကပါသည္။

ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳဆိုသည္မွာ….
ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳဆိုသည္မွာ သီးျခား အခ်ိန္ေပး လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ အလုပ္မဟုတ္ေပ။ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြး မည္သည္႔အလုပ္မဆို ကုသုိလ္စိတ္နွင္႔လုပ္မည္ဆုိပါက ယင္းသည္ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳပင္ျဖစ္ပါသည္။ တရားသျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္မွဳ မွန္သမွ်သည္ တရားအလုပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေမြးေန႔ဟု ေခၚဆုိေသာ ေသေန႔တြင္….
လြဲမွားစြာ အေပ်ာ္ရွာက်င္းပေနၾကေသာ ေမြးေန႔တြင္ အမွန္တကယ္လုပ္သင္႔သည္မွာ ဒါနေကာင္းမွဳမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ သီလ စင္ၾကယ္စြာ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ သံေဝဂတရားမ်ားနာယူျခင္း၊ ဘာဝနာပြားမ်ားျခင္းမ်ားကို ခါတိုင္းနွင္႔မတူ ပိုမုိ၍ တိတ္ဆိတ္ျငိမ္သက္စြာ ျပဳလုပ္သင္႔ပါသည္။

ယေန႔ေခတ္အခါတြင္ လူမ်ားကို မဆိုထားနွင္႔ တခ်ိဳ႕ေသာ ရဟန္းေတာ္မ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ေမြးေန႔ပြဲကို ေငြကုန္ေၾကးက် မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံလ်က္ အျငိမ္႔ပြဲ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ားျဖင္႔ လြဲမွားစြာ က်င္းပၾကပါသည္။ မိမိတုိ႔သည္ ေသရမည္႔ေန႔နွင္႔ ပိုမုိနီးကပ္လာေနသည္ကုိ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္လ်က္ ေမြးေန႔ပြဲမ်ားကို လူမ်ားနွင္႔အျပိဳင္ က်င္းပၾကပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ရခဲလွေသာ လူ႔ဘုံဘဝတြင္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွဳမ်ားကို တေန႔တရက္တည္းျပဳလုပ္ၾကမည္႔အစား ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း အခ်ိန္တိုင္း ေနရာတုိင္း ကုသုိလ္စိတ္နွင္႔ ကုသုိလ္တရားမ်ား ေဆာင္က်ဥ္းနိုင္မည္ဆိုပါက လူျဖစ္ရက်ိဳးနပ္မည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ ။

.