အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Monday, December 14, 2009

အလွဴ၏ ၾကီးက်ယ္ျမင္႔ျမတ္ပုံ..

ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ေဝလာမပုဏၰားၾကီးအလွဴနွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ အလွဴတစ္ခုထက္ တစ္ခု ၾကီးက်ယ္ျမင္႔ျမတ္ပုံကို ေအာက္ပါအတိုင္း နွိဳင္းယွဥ္ခဲ႔ပါသည္။

-ဆင္၊ ျမင္း၊ ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ စားဖြယ္ပစၥည္း ၈၄၀၀၀ စီ လွဴေသာ အလွဴထက္
-ေသာတာပန္တစ္ဦးကို လွဴပါက ၾကီးျမတ္ေၾကာင္း။

-ေသာတာပန္ ၁၀၀ ကို လွဴသည္ထက္
-သကဒါဂါမ္တစ္ဦးကို လွဴပါက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-သကဒါဂါမ္ ၁၀၀ ကို လွဴသည္ထက္
-အနာဂါမ္တစ္ဦးကို လွဴပါက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-အနာဂါမ္ ၁၀၀ ကို လွဴသည္ထက္
-ရဟႏာၱတစ္ပါးကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ရဟႏာၱ ၁၀၀ ကို လွဴသည္ထက္
-ပေစၥကဗုဒၶါတစ္ပါးကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ပေစၥကဗုဒၶါ ၁၀၀ကို လွဴသည္ထက္
-သမၼာသံဗုဒၶ ဘုရားရွင္ကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ဘုရားတစ္ဆူကို လွဴသည္ထက္
-ဘုရားအမွဴးထားသည္႔ သံဃာကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ဘုရားအမွဴးျပဳျပီး သံဃာကို လွဴသူထက္
-ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ကို လွဴသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ေက်ာင္းတစ္ေဆာင္ လွဴသူထက္
-ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာ (သရဏဂုံ ၃-ပါး) ကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူက သာလြန္ျမင္႔ျမတ္ေၾကာင္း။

-ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူထက္
-ငါးပါးသီလကုိ ေစာင္႔ထိန္းသူက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ငါးပါးသီလကို ေစာင္႔ထိန္းသူထက္
-ပန္းတစ္ရွဳပ္ နမ္းခို္က္မွ် ေမတၱာစိတ္ကို ပြားမ်ားပါက ပိုျမတ္ေၾကာင္း။

-ေမတၱာ
ပို႔သ ပြားမ်ားသူထက္
-လက္ဖ်စ္တတြတ္မွ် အနိစၥသညာကို ပြားမ်ားသူက အျမတ္ဆုံး ျဖစ္ပါသည္။

(ဓမၼမိတ္ေဆြ ေရးသားေသာ လူ႔ျပည္မွအျပန္ စာအုပ္မွ ေကာက္ႏွဳတ္ခ်က္)

-

No comments: