အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Tuesday, August 9, 2011

လူသားဆန္ေသာ သူရဲေကာင္းတဦး၏ ျမင့့္ျမတ္ေသာ စိတ္ထား

Salai Tin Maung Oo

No comments: