အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Tuesday, July 27, 2010

စာရင္းရွင္းၾကစို႔။

ဘဝသံသရာ လည္ပတ္ေစတာ
အေဟာင္းေၾကြး မဆပ္.
အသစ္ေၾကြး ထပ္တင္
ၾကိဳးခ်င္းျငိတြယ္
ေနထြက္ေနဝင္
ဝကၤဘာပမာ
စာရင္းလိမ္ စာရင္းမွား
အျပန္ျပန္ထပ္လို႔
ရွဳပ္ေထြးလူ႔ဘဝ
ရင္ေမာစြ။

အေသရပ္
အေနတန္႔ၾကေစဖုိ႔..
အေသမေၾကာက္
အေနသန္႔ေအာင္
အေၾကြးမကင္း အရွဳပ္တြင္းမွ
လြတ္ေအာင္ရုန္းထြက္ၾကပါစို႔လား။ ။

No comments: