အသိဉာဏ္ဆိုသည္မွာ... အေကာင္းအဆုိး အေၾကာင္းအက်ိဳး... အမွားအမွန္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ေဝဖန္ ပိုင္းျခား ဆင္ျခင္ သိျမင္နုိင္ျခင္းကို ဆိုလိုပါသည္.....

Tuesday, June 8, 2010

ပါရမီထုိက္ေသာဒါန ႏွင့့္ ပါရမီမထုိက္ေသာဒါန

ပါရမီထုိက္ေသာ ဒါနဟူသည္ ေလာဘကုန္ခန္းေစရန္ ျပဳေသာ ဒါနျဖစ္ျပီး၊ ေလာဘပြားစီးေစရန္ ျပဳေသာဒါနသည္ ပါရမီမထိုက္ေသာဒါနျဖစ္ေပသည္။

ေလာဘပြားစီးေစရန္ ျပဳေသာဒါနဟူသည္ နံမည္ၾကီးလိုျခင္း၊ လူသိမ်ားလုိျခင္း၊ အခြင့္အေရးရလိုျခင္း၊ ေနာင္ဘဝခ်မ္းသာလုိျခင္း စေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တခုခုႏွင့္ လွဴဒါန္းေသာ ဒါနမ်ိဳးျဖစ္ေပသည္။ ယင္းဒါနမ်ိဳးသည္ လူခ်မ္းသာ၊ နတ္ခ်မ္းသာ ဘဝမ်ိဳးကိုသာ ေပးစြမ္းနုိင္ျပီး၊ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကုိ မေပးစြမ္းနုိင္ေပ။

ထုိျပင္ ငါေကာင္းစားဖုိ႔ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ေသာ ဒါနမွန္သမွ်သည္ ပါရမီမထိုက္ဟု ထပ္ဆင့္ မွတ္ယူသင့္ေပသည္။ ငါဟူသည္ ဒိ႒ိကိေလသာျဖစ္ျပီး၊ ေကာင္းစားဖုိ႔ဟူသည္ ေလာဘကိေလသာျဖစ္၏။ ထိုကိေလသာနွစ္ပါး ဦးေဆာင္ျပီးျပဳေသာ ဒါနသည္ ကိေလသာကုန္ရာ နိဗၺာန္သုိ႔ ဧကန္မုခ် ပို႔မေပးနုိင္သည္မွာ ေသခ်ာလွပါသည္။ ထုိေၾကာင့္ ငါေကာင္းစားဖုိ႔ ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လွဴဒါန္းေသာ ဒါနသည္ ပါရမီမထုိက္ျခင္း ျဖစ္၏။

ေလာဘကုန္ခန္းေစရန္ ျပဳေသာဒါနဟူသည္ မည္သည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မွ် မထားဘဲ သူ ေကာင္းစားဖုိ႔ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ လွဴဒါန္းေသာဒါနပင္ ျဖစ္၏။ အလွဴခံပုဂၢိဳလ္တည္းဟူေသာ သူတစ္ပါးေကာင္းစားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထားလုိက္ျခင္းသည္ ဒိ႒ိနွင့္ ေလာဘ ကိေလသာကို ထုိဒါနက တခါတည္း ပယ္သတ္ျပီးသား ျဖစ္သြား၏။ ကိေလသာကို ပယ္သတ္နုိင္ေသာေၾကာင့္ ပါရမီထုိက္ေသာ ကိေလသာကုန္ရာ နိဗၺာန္သုိ႔ ပို႔ေဆာင္ေပးနုိင္ျခင္း ျဖစ္၏။

ပါရမီဟူသည္ ျမင့္ျမတ္သူတုိ႔၏ နိဗၺာန္ကို ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းမွဳ၊ သီလေဆာက္တည္မွဳ စသည္တုိ႔သာတည္း။ ေလာကီ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းမွဳကို ပါရမီဟု မဆိုထိုက္ေပ။

(((((အရွင္ဇဝန - ေမတၱာရွင္ (ေရႊျပည္သာ) ေရးသားေသာ ပါရမီထုိက္ေသာဒါန ႏွင့္ ပါရမီမထုိက္ေသာဒါန စာအုပ္မွ ေကာက္နွဳတ္ခ်က္)))))
.

No comments: